Договір - оферта

Договір (публічна оферта)

Договір (публічна оферта) про надання інформаційних послуг

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти договір про надання інформаційних послуг, інформація про які зазначена на офіційному сайті: ua.dedmoroz.store, надалі між «Виконавцем» з однієї сторони і фізичною особою – споживачем послуг, що подала відповідну Заявку та дані якої зазначені у відповідній графі як платника, що здійснює оплату наданих послуг відповідно до умов цього Договору, що надалі згадується як «Замовник», яка прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору надавати інформаційні послуги на нижче викладених умовах:

1. Загальні положення

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на сайті ua.dedmoroz.store є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт).Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається підписання та подання Заявки із обов’язковим заповненням всіх її розділів.

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

1.5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється підписання та подання Заявки Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.6. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з офіційного сайта Виконавця: ua.dedmoroz.store.

1.7. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.

2. Предмет Договору

2.1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець бере на себе зобов’язання надати інформаційні послуги Замовнику, а Замовник – прийняти та оплатити їх. Дані замовника або третіх осіб, на користь якої надаються послуги, зазначаються у Заявці, що заповнюється Замовником відповідно до вимог цього Договору.

2.2. Під інформаційними послугами у тексті цього Договору мається на увазі тематичне персональне відеопривітання від персонажа Дід Мороз. Усі необхідні етапи для створення відеопривітання зазначаються Виконавцем на офіційному сайті ua.dedmoroz.store

2.3. Мета надання послуг: сприяння розвитку творчих та комунікативних здібностей дитини.

2.4. Надання послуги здійснюється у двох форматах, які зазначені на сайті Виконавця ua.dedmoroz.store, що відрізняються кількістю часу, необхідного для створення відеопривітання, якістю відео та ціною за обрану послугу.

2.5. Під час заповнення Заявки Замовник надає усю необхідну інформацію для створення відеопривітання на сайті Виконавця ua.dedmoroz.store. Перед здійсненням оплати, Замовник має змогу переглянути демо-версію, щоб мати уявлення про обрану інформаційну послугу.

2.6. Сторони за взаємною згодою можуть домовитись про інший порядок надання послуг, ніж той, що передбачено у даному Договорі, зокрема, якщо вказана Замовником інформація про третю особу для створення відеопривітання не є доступною на сайті Виконавця в конкретний проміжок часу.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Права Замовника:

3.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного рівня надання інформаційних послуг.

3.1.2. Самостійно обрати формат надання інформаційних послуг, зазначений на сайті Виконавця (ua.dedmoroz.store).

3.1.3. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем.

3.1.4. Вимагати прибрати фотографію, ім’я, вік ті інші дані дитині, вказані при створенні відеопривітання.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Своєчасно заповнити необхідну інформацію для створення відеопривітання, розміщену на сайті Виконавця: ua.dedmoroz.store та сплатити зазначену вартість послуг, передбачену п. 4.2 даного Договору.

3.2.2. Забезпечити надання достовірної інформації про третю особу (дитину) для створення відеопривітання належної якості.

3.2.3. Заздалегідь інформувати Виконавця про наявність знижки на придбання інформаційної послуги.

3.2.4. Дотримуватись всіх правил та положень, що розміщені на сайті Виконавця: ua.dedmoroz.store.

3.2.5 Отримати від Виконавця інформаційну послугу, згідно обраного формату, після повної оплати.

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Отримати винагороду за послуги на умовах цього Договору.

3.3.2. Не надавати послуги, що є предметом цього Договору у разі відсутності належно підтвердженого факту здійснення Замовником оплати повної вартості послуг за цим Договором. Часткова оплата за цим договором не надає права Замовнику скористатися наданням послуг за цим Договором, якщо Сторони не домовляться про інше.

3.3.3. Розміщувати рекламну і/або іншу інформацію в будь-якому розділі Сайту без узгодження з Замовником.

3.3.4. Здійснювати розсилання Замовнику рекламних та інформаційних повідомлень, в тому числі, але не виключно, електронних повідомлень на адреси наданої Замовником електронної пошти або SMS-повідомлень (Вайбер, Телеграм, ВотсАпп) на надані Замовником номера його мобільних телефонів. 

3.3.5. Розміщувати завантажену Замовником фотографію, а також ім’я, вік та захоплення дитини на головній сторінці сайту, у розділі “Привітання вже отримали” з метою додатково підтвердити іншим покупцям дійсність існування та рівень якості послуги. 

3.4. Обов’язки Виконавця:

3.4.1. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору.

3.4.2. Ознайомити Замовника з правилами користування наданих інформаційних послуг.

3.4.3. Враховувати індивідуальні побажання Замовника для створення персонального відеопривітання.

3.4.4. На вимогу Замовника прибрати с головної сторінки завантажену Замовником фотографію, ім’я та інші дані дитини, вказані при створенні відеопривітання.

4. Ціна договору

4.1. Ціна цього Договору дорівнює повній вартості послуг, що надаються Виконавцем Замовнику.

4.2. Повна вартість послуг за цим Договором зазначена на сайті Виконавця: ua.dedmoroz.store та залежить від обраного формату інформаційної послуги.

5. Порядок оплати та розрахунків

5.1. Вартість інформаційної послуги, передбаченої п. 4.2. даного Договору, сплачується Замовником, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, який міститься у рахунку на сплату вартості послуг, що надається Виконавцем Замовнику під час оформлення запиту на створення відеопривітання.

5.2. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, покладаються на Замовника.

5.3. В разі не здійснення Замовником оплати зазначеної вартості послуг Виконавець має право не надавати інформаційну послугу Замовнику.

6. Відповідальність сторін. Вирішення спорів

6.1. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору та/або за зміну надання інформаційних послуг з причин, незалежних від Виконавця, зокрема: відсутність необхідної інформації, яку має надати Замовник про третю особу (дитину), або відсутність зазначеної оплати для створення обраного формату послуги, а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо).

6.2. При наявності спорів за даним Договором, Сторони намагатимуться вирішити їх шляхом переговорів. При неможливості недосягнення згоди шляхом переговорів, спір відповідно до правил підсудності та підвідомчості, передається зацікавленою стороною на розгляд суду, встановлених чинним законодавством України.

7. Інші умови

7.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

7.2. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

7.3. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов’язки за Договором третім особам.

7.4. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті.

7.5. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем Договору.

7.6. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

7.7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним законодавством України.

7.8. Акцептуючи даний Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також третя особа, від імені якої він виступає, як суб’єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє (дитини), що надані Замовником та/або зазначені у даному Договорі, а також осіб, зазначених у Заявці, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері культури, дозвілля, соціальної діяльності, у сфері бухгалтерського та податкового обліку, рекламування, анонсування та інших цілях встановлених Виконавцем. Суб’єкта персональних даних повідомлено про володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані.

7.9. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 5 цього Договору та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

Реквізити Виконавця зазначаються у виставленому ним рахунку на сплату вартості послуг.

 
Message